به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

Snapshot

لذت دریا

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

راه بی پایان

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

جنگل الیمستان

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

بوی گندم

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

بدون عنوان

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0