به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکسی بگیر که هویتت در اون مشخص باشه

بروس گیلدن

انتزاعی و آبستره

sdfdsfsdf

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

حرم...

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

روزنه امید

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

عمق

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

انعکاس

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

آزاد

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

بدون شرح

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
4