به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

انتزاعی و آبستره

sdfdsfsdf

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

حرم...

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

روزنه امید

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

عمق

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

انعکاس

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

آزاد

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

بدون شرح

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
4