به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

ماکرو

زخمی از پرواز

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1

کفشدوزک شاد

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

تشنه

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

قطره ی آبی!

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
0

یلدا

تعداد دیدگاه های ارسال شده: 
1