به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

عکاسی یک اتفاق نیست ، یک مفهوم است

آنسل آدامز

هیستوگرام چیست؟

دفعات بازدید: 55

 

هیستوگرام (histogram) یک نمایش گرافیکی از پیکسل های نوردهی شده در عکس شماست. سمت چپ این نمودار نمایانگر سایه ها یا سیاهی هاست، سمت راست نمودار نمایانگر هایلایت ها یا قسمت های روشن عکس است و قسمت وسط نمودار به تن های میانه (mid-tones یا ۱۸ درصد خاکستری) اختصاص دارد. اینکه قله ها چقدر بلند باشند، تعداد پیکسل در آن تُن مشخص را نشان می دهد. هر تُن مقداری بین ۰ تا ۲۵۵ داشته (۰ نشان دهنده سیاه و ۲۵۵ سفید است) و روی نمودار یک پیکسل عرض دارد.

این شکل نمایش یک هیستوگرام ایده آل (متعلق به عکسی با نوردهی خنثی یا متعادل در سراسر عکس – یعنی نه زیادی نوردهی شده، نه ناکافی) را به شما نشان می دهد. نمودار به طور متعادلی توزیع شده، و خطوط با ارتفاع کمی به هر دو انتهای نمودار رسیده اند.

عمده نمودار متمایل به سمت چپ است، احتمالا کادر با یک سوژه تیره مثل گربه سیاه پُر شده بوده، یا عکس در شب یا محیطی تاریک ثبت شده، یا نوردهی کم عمدا توسط عکاس اعمال شده است و یا ترکیبی از این موارد، اما همچنان تن های سفید کمی نیز در سمت راست وجود دارند. همچنین می بینیم که خطوط به منتهی علیه چپ نمودار برخورد نکرده اند، در نتیجه قسمت های سیاه یا سایه ها نوردهی ناکافی یا underexposed نشده اند و تنها با یک عکس کم نور (low key) رو به رو هستیم – عکس دارای نوردهی به چپ است.

عمده نمودار متمایل به سمت راست است، احتمالا یا کادر با یک سوژه روشن مثل گربه سفید پُر شده بوده، یا عکس در محیطی روشن ثبت شده، یا نوردهی زیاد عمدا توسط عکاس اعمال شده است و یا ترکیبی از این موارد، اما همچنان تن های سیاه کمی نیز در سمت چپ وجود دارند. همچنین می بینیم که خطوط به منتهی علیه راست نمودار برخورد نکرده اند، در نتیجه قسمت های روشن یا هایلایت ها نوردهی بیش از حد یا overexposed نشده اند و تنها با یک عکس پُر نور (high key) رو به رو هستیم – عکس دارای نوردهی به راست است.

این نمودار عکسی با نوردهی بیش از حد (overexposed) را نشان می دهد، به فاصله خالی ایجاد شده در سمت چپ نمودار که نشان دهنده فقدان سیاهی ها در عکس است دقت نمایید. این هیستوگرام همچنین از دست رفتن جزئیات زیاد در قسمت های سفید یا روشن عکس را نشان می دهد، چراکه خطوط با منتهی علیه راست نمودار برخورد داشته اند انگار که بریده شده باشند. به این مورد به اصطلاح بریده شدن (clipping) هایلایت ها یا قسمت های روشن گفته می شود. این جزئیات از دست رفته یا بریده شده ممکن است دیگر قابل بازیابی نباشند.

این نمودار عکسی با نوردهی ناکافی (underexposed) را نشان می دهد، به فاصله خالی ایجاد شده در سمت راست نمودار که نشان دهنده فقدان سفیدی یا روشنایی ها در عکس است دقت نمایید. این هیستوگرام همچنین از دست رفتن جزئیات زیاد در قسمت های سیاه یا سایه های عکس را نشان می دهد، چراکه خطوط با منتهی علیه چپ نمودار برخورد داشته اند انگار که بریده شده باشند. به این مورد به اصطلاح بریده شدن (clipping) سایه ها یا سیاهی ها گفته می شود. این جزئیات از دست رفته یا بریده شده ممکن است دیگر قابل بازیابی نباشند.

نویسنده مقاله عکاسی: 
کوروش یزدانی