به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

فرکتال در عکاسی یک

دفعات بازدید:

بخش 1

فرکتال در عکاسی

‼️راستش را بخواهید فرکتال موضوع ساده ای است. فرکتال آن چیزی است که جزئی از آن شبیه کل موضوع باشد، به عبارتی کل شکل را در جزئیات بتوانیم بیابیم.

اما همیشه راه هایی برای سخت کردن ماجرا وجود دارد .
 
فرکتال بخشی از علوم ریاضیات جدید است که به بررسی تناسبات اجزاء یک شکل و شباهت های آن به کل مجموعه می پردازد و با ضرایب غیر صحیح در صدد یافتن فرمول های اختصاصی برای این اشکال است.
 
یا: هندسه ی فرکتالی حرکت اشیا در فضا را ثبت می کند و نا همواری های دنیا و انرژی و تغییرات دینامیکی آن را نشان می دهد.
 
 
 
‼️یا: فرکتال از دید هندسی شیئی است که دارای سه ویژگی باشد:
 
۱ – خاصیت خود متشابهی
 
۲- پیچیدگی در مقیاس خرد
 
۳- عدد صحیح نبودن ابعاد آن
 
سال ها تصور می شد اشکال فرکتالی از فرمول خاصی تبعیت نمی کنند و یک حرکت یا فرم رندمی باعث به وجود آمد این اشکال به ظاهر نا منظم می شود. اما این تصور ، تصور باطلی بود و بعد ها فرکتال به عنوان مبحثی اثبات پذیر به علوم ریاضی نظری و هندسه راه یافت و راز های این پیچیدگی شگفت آور به صورت فرمول های ریاضی پا به دنیای اثبات گذاشتند.
 
واقعیت را باید پذیرفت : ما در دنیایی زندگی می کنیم که در سراسر آن فرکتال ها را می توان دید، درختان ، دانه های برف ، سرخس ها ، گل کلم ، حلزون ها ، مسیر رود ها، شریان های خونی، ساختار سلولی و در نهایت همه ی کائنات همه و همه نمونه هایی از فرکتالند که در زندگی روزمره ما دیده می شوند.

فرکتال در عکاسی
 
 بخش1

 
‼️راستش را بخواهید فرکتال موضوع ساده ای است. فرکتال آن چیزی است که جزئی از آن شبیه کل موضوع باشد، به عبارتی کل شکل را در جزئیات بتوانیم بیابیم.

اما همیشه راه هایی برای سخت کردن ماجرا وجود دارد .
 
فرکتال بخشی از علوم ریاضیات جدید است که به بررسی تناسبات اجزاء یک شکل و شباهت های آن به کل مجموعه می پردازد و با ضرایب غیر صحیح در صدد یافتن فرمول های اختصاصی برای این اشکال است.
 
یا: هندسه ی فرکتالی حرکت اشیا در فضا را ثبت می کند و نا همواری های دنیا و انرژی و تغییرات دینامیکی آن را نشان می دهد.
 
 
 
‼️یا: فرکتال از دید هندسی شیئی است که دارای سه ویژگی باشد:
 
۱ – خاصیت خود متشابهی
 
۲- پیچیدگی در مقیاس خرد
 
۳- عدد صحیح نبودن ابعاد آن
 
سال ها تصور می شد اشکال فرکتالی از فرمول خاصی تبعیت نمی کنند و یک حرکت یا فرم رندمی باعث به وجود آمد این اشکال به ظاهر نا منظم می شود. اما این تصور ، تصور باطلی بود و بعد ها فرکتال به عنوان مبحثی اثبات پذیر به علوم ریاضی نظری و هندسه راه یافت و راز های این پیچیدگی شگفت آور به صورت فرمول های ریاضی پا به دنیای اثبات گذاشتند.
 
واقعیت را باید پذیرفت : ما در دنیایی زندگی می کنیم که در سراسر آن فرکتال ها را می توان دید، درختان ، دانه های برف ، سرخس ها ، گل کلم ، حلزون ها ، مسیر رود ها، شریان های خونی، ساختار سلولی و در نهایت همه ی کائنات همه و همه نمونه هایی از فرکتالند که در زندگی روزمره ما دیده می شوند.

 

نویسنده مقاله عکاسی: 
کوروش یزدانی