به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

فراخوان سومین جشنواره سبز جوکول با موضوع برنج

دفعات بازدید: 232

مسابقه سراسری عکاسی کلیه مراحل کاشت و برداشت برنج.
پرتره کشاورزان مشغول کار
فروش برنج در بازار
برنج در سفره غذا
و تمام فعالیت های مربوط به برنج

عکس

سازمان منطقه آزاد انزلی
جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراحعه نمایید
http://www.anzalifz.ir/Index.aspx?page_=communique&lang=1&tempname=blockshow&sub=0&sampledetails=communique11&PageID=64&PageIDF=3&BlockName=tool_communique_sample_newanzali...