فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش ابر با آن پوستین سرد نمناکش ....

دفعات بازدید: 850
امیر مجیدی

دشتهای زیبای بین شاهرود-سبزوار در فصل پاییز

برچسب عمومي: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید