فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

چشم انداز

دفعات بازدید: 556
آتوسا حسین زاده

همه می دانند

همه می دانند

که من و تو از آن روزنۀ سرد عبوس

باغ را دیدیم...

همه می ترسند

همه می ترسند، امّا من و تو

به چراغ و آب و آینه پیوستیم

و نترسیدیم

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید