فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

نگاهی خیره

دفعات بازدید: 531
مینا به کار

اینجا صباشهر است. شهر کوچکی در حاشیه تهران.اینجا پر است از کودکان افغانی-ایرانی...کودکانی که از هیچ آموزشی بهره مند نیستند...و سالانه تعدادی از آنها به خاطر عدم بهداشت میمیرند...

دیدگاه جدیدی بگذارید

کپچا تصویری
کارکترهایی که در تصویر نمایش داده میشوند را وارد کنید