به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

انتزاعی و آبستره

بسوي بيكران

0

پیوند آسمانی

0

از آزادی تا میلاد

0

silence

3

چشم انتظار

0

رها

1

تورنج

1

هجوم نور، دهشت قایق

0

بدون عنوان

0

انعکاس

1

صفحه‌ها