به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

چشم پنجره ایست به روح . طوری عکاسی کنید تا نگاه بیننده با نگاه سوژه عکاسی در ارتباط قرار بگیره .

حیات وحش

قشم ، جنگل حرا

0

هرمزگان، بندرخمير

0

هرمزگان ، بندرخمير

0

سواركاري

0

حیوانات

0

حیوانات

0

حیوانات

0

حیوانات

0

حیوانات

0

به دنبال گل ها

0

صفحه‌ها