به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

برای عکس گرفتن باید بدانی از چه چیزی عکس می گیری، عکس گرفتن هم دانایی می خواهد هم توانایی

سوزانسونتاک

عکاسی در شب

غروب تهران

0

زاینده رود

0

فانوس

1

ماهیگیری در شب

1

تنهایی شب برفی

1

لرزش

0

جمشیدیه

1

شب و وحشت

0

مسیر

0

حرکت...

0

صفحه‌ها