به وب سایت
کانون عکاسان ایران
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

جستجو، دیدن و ادراک سه مرحله رسیدن به بیداری است. دوربین میجوید، ذهن میبیند و قلب ادراک میکند. 

پل مارتین لستر

عکاسی در شب

غروب تهران

0

زاینده رود

0

فانوس

1

ماهیگیری در شب

1

تنهایی شب برفی

1

لرزش

0

جمشیدیه

1

شب و وحشت

0

مسیر

0

حرکت...

0

صفحه‌ها