به وب سایت
خوش آمدید
این سایت با هدف آموزش، ایجاد بستر ارتباطی مناسب میان عکاسان و ارتقاء سطح کیفی علاقه مندان هنر عکاسی فعالیت می نماید.
لطفا با ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود ما را در این مهم یاری نمایید.

فرازهای فرهنگی

احساس کنید و آنگاه واکنش نشان دهید. این رمز کادر بندی و موفقیت در عکاسی است.

معماری

شيراز، مسجدنصيرالملك

0

خانه مس ، كاشان

0

عمارت مسعودیه تهران

0

غروب پارک آب وآتش

0

qazvin kolahnfarangi 2014

0

شمع پل خواجو اصفهان

0

منزل فردوسی بزرگ در روستای پاژ اطراف مشهد

1

ته خط

0

هياهو

1

موازي

0

صفحه‌ها